Xem Nội Dung Thông Báo
  Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, quy chế thi, tuyển sinh...
  Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, quy chế thi, tuyển sinh, hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT, UBND cấp Huyện, UBND cấp Xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
 
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, quy chế thi, tuyển sinh, hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT, UBND cấp Huyện, UBND cấp Xã trên địa bàn thành phố Hà Nội


Tải về